وسرمد : پیشروی تا محدوده 9580 ریال

باعبورازاوج خوددر محدوده 8550ریال توانست تامحدوده 9580ریال پیشروی کند که بانزدیک شدن به مقاومت خوددر محدوده ی 9638ریال وارداصلاح شد اکنون باتوجه به اصلاح 8درصدی و نزدیک شدن به حمایت خوددر محدوده 8050ریال میتواند به اصلاح خودخاتمه دهد. وباردیگربه سمت مقاومت خود در محدوده 9638ریال پیشروی کند.

دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments