نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور
  • فرشاد کریمی
  • 316 روز پیش
  • 1:23 ق.ظ

در خرید سهام به چه نکاتی اهمیت دهیم؟


1 - در هنگام خرید سهام سعی کنید شرکتی را انتخاب کنید که جزو فهرست پنجاه شرکت فعال تر
و برتر بورس باشد چون فورا نقد می شود .


2 - تمام سرمایه خود را درون یک شرکت نگذارید و صرفا سهام یک شرکت را خریداری نکنید.


3 - برای انتخاب شرکت مورد نظر خود از شرکتهای فعال در این زمینه و کارگزاران مشورت بخواهید.


4 - سهام شرک تهایی را خریداری نمایید که از پتانسیل بالایی برخوردارند و از نظر سرمایه هم
بصورتی باشند که تحت تاثیر فعالیت سفته بازان قرار نگیرند.


5 - سایت های بورسی معتبر و صفحات بازار بورس روزنامه های اقتصادی را به خوبی مطالعه کنید و
از راهنمایی های روزنام هها و سای تهای اقتصادی استفاده کنید.


6 - سعی کنید سهام شرکتی را خریداری کنید که محصولات آن شرکت به کشورهای خارجی هم
صادر می شوند.


7 - انتخاب صنعت برتر: در میان صنایع مختلف، صنعتی را انتخاب کنیم که چشم انداز روشنی دارد.
یعنی اولا در آینده بیشتر به آنها نیاز است. دوما کمتر قابل تکثیرند. سوما قابل واردات نیستند و
کشورهایی که از نظر صنعت جلوتر از ما هستند بیشتر و ارزا نتر و بهتر تولید نمیکنند.
در واقع اگر قرار باشد مساله عضویت در WTO مطرح شود ما در آن صنایع مزیت داریم. فرضا
در مقابل صنعت ساختمان، خودرو، معدن، قند و شکر، سیمان، ریسندگی و بافندگی، کاغذ، چرم،
فلزات اساسی، معدنی غیرفلزی، رایانه، دارویی، مواد غذایی، شیمیایی، نفتی، تجهیزات، شوینده و غیره
بعضی نیاز به مصرف آنها کاهش م ییابد، بعض یها قابل تکثیرند، بعض یها را دیگران بهتر و ارزا نتر
از ما تولید م یکنند و در بعضی ما مزیت داریم.


8 - از میان صنایع برتر سبد سهام انتخاب کنیم: سعی م یکنیم در میان انواع صنعت، ۴ تا ۵ صنعت
برتر را انتخاب کنیم و در هر کدام با خرید یک سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه مان را سرمای هگذاری
کنیم تا ریسک سرمایه گذاری را پایین بیاوریم.برای مثال در معدن یک سهم، در ساختمان یک سهم، در رایانه یک سهم، در پتروشیمی یک سهم
و در دارویی یک سهم انتخاب می کنیم که اگر به هر دلیلی آن سهم دچار زیان شد یا نماد آن سهم
در بورس بسته شد یا دچار صف فروش گشت و به نقدینگی نیازمند شدیم دچار مشکل نشدیم. اما
چرا خرید چهار تا پنج سهم؟ برای اینکه اگر سرمایه را زیاد خرد و پراکنده کردیم، مدیریت کمتری
اعمال م یگردد و جمع کردن سرمایه مشکل میشود.


9 - انتخاب شرکت برتر در میان یک صنعت: پس از گزینش چهار یا پنج ردیف صنعت برتر، در داخل
صنعت به سراغ شرکتی می رویم که میانگین بازدهی آن از بقیه بیشتر است و موارد بعدی ذیل را در
نظر م یگیریم.


10 - میزان نقد شوندگی سهم: سهمی را انتخاب می کنیم که میزان معاملات آن در روز زیاد است،
زیاد م یخرند و زیاد م یفروشند، حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد
خریدار، تعداد فروشنده، سوابق باز بودن نماد سهم و… اگر سهمی انتخاب کنیم که نقد شوندگی آن
خوب نباشد موقع فروش سهم دچار مشکل م یگردیم.
بعضا هم ممکن است شش ماه نماد آن بسته باشد. نقد شوندگی سهم مثل رتبه کنکور است در
بورس ما معمولا رتبه یک تا ۵۰ خوب و ۵۰ تا ۱۰۰ قابل قبول است و بالاتر از ۱۰۰ ضعیف. لازم به
یاد آوری است که رتبه نقدشوندگی سهام ثابت نیست و در یک دوره سه تا شش ماهه ممکن است
تغییر کند، بنابراین نیاز است مرتب اطلاعات مان را به روز نگه داریم.


11 - میزان سهام شناور آزاد سهم: میزان سهامی است که دست سهامداران خرد یا اصطلاحا دست
مردم است. سهمی را انتخاب می کنیم که میزان سهام شناور آزاد آن بالای ده پانزده درصد باشد
البته سهامی هم که میزان شناور آزاد آن خیلی زیاد باشد خوب نیست و بهتر است که سهم دو سه
سهامدار عمده داشته باشد.
سهم بدون سهامدار عمده مثل تحصیلکرده بدون حمایت در جامعه ما است. بدون حمایت می ماند
و در گرفتن قراردا دها هم خیلی موفق نیست.


12 - عدد P/E سهم: یعنی نسبت سود پی شبینی شده سالانه به قیمت روز سهم. مثلا اگر قیمت
سهمی امروز ۱۰۰ تومان است و سود پیش بینی شده سالانه سهم ۲۵ تومان است، ۱۰۰ تقسیم بر
۲۵ م یشود ۴، م یگوییم P/E این سهم ۴ است. P/E در هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت است.
P/E سهام داخل یک صنعت را با هم مقایسه م یکنیم اگر همه فاکتورهای چند سهم درون یک
صنعت با هم برابر بود سهمی را انتخاب م یکنیم که P/E پایی نتری دارد.
P/E ( به ما م یگوید که جو بازار از یک سهم ب هخصوص چه انتظاری دارد.( میزان بالای این
نسبت م یتواند نشان دهنده این واقعیت باشد که سهامداران به آینده سهم خوش بینند و باور دارند
که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت ضمن اینکه ریسک سهم نیز زیاد است. P/E پایین
نشان دهنده این است که این سهم رشد خود را کرده است یا سهامداران به آینده سهم خیلی اعتقاد
ندارند، ضمن اینکه ریسک این سهم زیاد نیست.


13 - میزان پرداخت سود نقدی سهم: هر شرکتی که پیشنهاد پرداخت سود نقدی بالاتری داشته باشد
بهتر است. سعی کنید سهامی را انتخاب کنید که پیشنهاد پرداخت سود نقدی بالاتر از ۸۰ درصد دارند.
البته ممکن است سهمی برای ترغیب سهامداران پیشنهاد ۱۰۰ درصد تقسیم سود نقدی را مطرح کند،
ولی در مجمع به وعد ههای خود عمل نکنند باید به عملکرد گذشته سهم نیز در انجام وعد ههای خود
توجه کنید.


14 - سرمایه شرکت: با توجه به شکل و موقعیت خاص بورس در کشور ما و دامنه نوسان و حجم مبنا
سهام هایی که سرمایه کمتری دارند برای انتخاب مناسب ترند ضمن اینکه ریسک آنها بیشتر است.


15 - برنامه طرح و توسعه شرکت: آیا شرکت طرحی برای توسعه دارد یا خیر؟ مسلما انتخاب شرکتی
که برنامه توسعه و افزایش تولید و تنوع در فعالیت دارد به جای شرکتی که پروژه جدید و طرحی
برای آینده ندارد بهتر است. مخصوصا سرمایه گذاری که تصمیم به استمرار و ادامه سرمایه گذاری دارد
حتما باید به این نکته توجه کند.


16 - ریسک سهم: ریسک به معنای دلهره و ترس سهامدار از زیان در سهم است. معمولا بعضی از
شرک تها ب هدلیل عملکرد مدیریتی خوب سوابق درخشانی برای خود ب هوجود آورد هاند، این شرک تها
در قیمت سهم، در EPS یا پی شبینی سود سهم، در طر حهای توسعه و افزایش سرمایه سهم و در
تعدیل مثبت و یا منفی سهم صادقانه عمل کرده و عملکرد آنها به هدف دستکاری در قیمت سهم
نیست و تمام تلاش خود را بکار م یگیرند تا سهامداران دچار ضرر و زیان نگردند و اگر سوابق ده
سال قبل آنها را مرور کنید رشد تدریجی بدون نوسا نهای شدید مثبت و منفی را م یبینید و برعکس،
بعضی شرک تها که تعداد آنها در بورس ما کم هم نیست دستکاری در قیمت، اعلام EPS های غیر
واقعی، تعدیل مثبت یا منف یهای غیر واقعی به منظور متضرر ساختن سهامداران خرد و جمع کردن
سهم و یا برعکس فروش سهم و فرار از سهم است. بنابر این در میان سها مهای یک صنعت سهمی
را انتخاب می کنیم که ریسک آن کم باشد.


17 - جوان بودن شرکت: صنایع و شرک تها نیز همانند انسان مراحلی را طی م یکنند این مراحل
شامل تولد، رشد، بلوغ و کهنسالی است در میان یک صنعت نیز پتروشیمی را مثال بزنیم: سهم A
با سرمایه کم و تاسیسات آن تازه نصب و راه اندازی شده فاز یک آن شروع بکار کرده و سود آن
نیز زیاد نیست ) ۱۰ = P/E (. ، سهم B فاز دو و سه آن نیز تکمیل شده سرمایه آن چند برابر اولی
است، ولی هنوز فاز چهار و پنج طرح و توسعه را دارد ) ۹ = P/E (. سهم C طر حهای آن تکمیل
شده، ولی از عمر تاسیسات آن بیش از ۱۵ سال نگذشته و نیروی انسانی آن نیز در وضعیت میانسالی
هستند ) ۸ = P/E (.
سهم D در مرحله کهنسالی است کارخانه کار م یکند، جایی برای طرح و توسعه ندارد، سرمایه آن
بسیار زیاد و تاسیسات آن نیز فرسوده شده است و نیروی انسانی آن نیز اکثریت در مرز بازنشستگی
است ) ۷ = P/E (. طبیعی است که اولویت در انتخاب و خرید سهم بترتیب A ، B و در نهایت
C و D است.


18 - میزان رشد سود پیش بینی شده سهم: شرکت هایی که EPS واقع بینانه اعلام م یکنند و
در طول سال ب هدلیل عملکرد مطلوب مرتب سود پی شبینی شده خود را تعدیل مثبت م یدهند و بالا
می برند برای سرمای هگذاری مناسب ترند. این موضوع را باید از سوابق شرک تها متوجه شد.


19 - گزار شهای دور های سهم: شرک تها موظف به ارائه گزارش به موقع عملکرد خود در دور ههای
سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، و سالانه هستند. سهمی را انتخاب می کنیم که در گزارش خود
پی شبینی سود خود را پر کرده باشد. برای مثال در گزارش دوره سه ماهه ۲۵درصد، شش ماهه ۵۰
درصد، و در گزارش ۹ ماهه ۷۵ درصد سود پی شبینی شده خود را پوشش داده باشد.20 - کف قیمتی : هر سهمی را که مورد توجه قرار دهید یک سقف قیمتی دارد حداکثر قیمت سهم
و یک کف قیمتی حداقل قیمت سهم به یک سهم حتما زمانی وارد م یشویم که در وضعیت کف
قیمتی است و این کف و سقف متناسب با زمان و وضعیت سهم و گزارش آن متغیر است و با تجربه
ب هدست می آید.


دو تكنيک جذاب و بسيار مفيد برای همه بورسی ها


تکنیک اول - آیا م یدانستید با جستجوی یک نماد در فانوس، م یتوانید هم تحلی لها و هم سیگنا لهای
منتشر شده برای آن نماد را مشاهده کنید؟


برفرض مثال پس از جستجوی نماد «ذوب » ، صفحه مشابه صفحه زیر نمایش داده م یشود که در
بالای صفحه با کلیک روی تب «تحلیل » م یتوان تحلیل هایی که توسط تحلیلگران ثبت شده را نیز
مشاهده کرد.


تکنیک دوم - در همان صفحه تحلیل ها و سیگنا لهای یک نماد، با کلیک روی نام تحلیلگر م یتوانید
وارد صفحه اختصاصی او شوید

پس از اینکار، در صفحه ذکرشده عملکرد تحلیلگر، صنایعی که در آن سیگنال ثبت کرده، دقت
سیگنا لها و لیستی از سیگنا لهایی که تحلیلگر ثبت کرده را مشاهده کنید. اما جالب ترین بخش این
صفحه، امکان دنبال کردن سیگنال ها و تحلی لهای این شخص است که اینکار با کلیک روی دکمه
دنبال کردن میسر میشود.


دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments